Huisreglement

Huisreglement Fysio Protect, Giesbeek 01 – 10 – 2023

Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de screening – intake fysiotherapie te raad plegen of om uw verzekeringsmaatschappij te bellen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Uw zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Naast de wettelijke bepalingen van de basisverzekering heeft elke zorgverzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden voor de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling is afhankelijk van het door u gekozen aanvullend pakket!

Fysio Protect declareert rechtstreeks digitaal naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Mocht blijken dat de cliënt onvoldoende verzekerd is, dan krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

Bij verhindering van een afspraak dient men deze 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt Fysio Protect zich het recht voor minimaal 75% van het behandel tarief/ gereserveerde tijd bij cliënt in rekening te brengen, te weten een verzuimtarief van € 32,50. Deze kosten kan de cliënt niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. De factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar E.P.D. De inhoud van uw E.P.D. is in principe ook beschikbaar voor de collega fysiotherapeut werkzaam in onze praktijk dan wel voor de waarnemend fysiotherapeut teneinde een optimale behandeling voor U te kunnen garanderen. Bij controle van de praktijk kan uw dossier ingezien worden door een auditor, mocht U dit niet op prijs stellen, wilt U dit dan aan uw behandelend fysiotherapeut kenbaar maken en dit in uw E.P.D. of op daartoe bestemde formulier vastleggen.

Bij verzuim kan Fysio Protect over de hoofdsom de wettelijke rente in rekening brengen, bij aanhoudend verzuim kunnen er incasso maatregelen getroffen worden, waarvan de bijkomende kosten voor rekening van de cliënt zijn.

De prijslijst met tarieven van Fysio Protect is op te vragen bij uw behandelend therapeut. Tevens staat deze lijst vermeld op de website.

Indien de cliënt een klacht heeft over Fysio Protect dan kunt u deze kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. In een persoonlijk gesprek kan de klacht besproken worden teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren dan stelt Fysio Protect dat het zich conformeert aan de klachten procedure van het SKF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Als u beroep wilt doen op deze procedure dan verzoeken wij u om dit te melden aan onze vertrouwenspersoon dhr. M.G. Weijers.

Fysio Protect conformeert zich aan de gedragscode van het SKF en K.N.G.F. betreffende privacy en bejegening en respecteert de rechten en plichten vastgelegd in de A.V.G. Uw gegevens worden conform deze wet vastgelegd. Bij aangaan van de behandeling gaat u akkoord met het aanraken van extremiteiten/wervelkolom en daartoe behorende behandeltechnieken zoals conform voorgeschreven vanuit fysio/manueel therapeutisch handelen en wordt bij voorbehouden handelingen mondeling toegelicht a.d.h.v. informed consent. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit mondeling dan wel schriftelijk kenbaar maken aan de therapeut alvorens behandeling plaatsvind, zodat er samen naar een geschikte oplossing kan worden gezocht. Een veilige omgeving voor cliënt als therapeut staat bij ons op centraal.

Na afwezigheid door b.v. opname ziekenhuis, ziekte of bij het nog herstellen daarvan, is de voortzetting behandeling slechts mogelijk na overleg met uw behandelend fysiotherapeut.

Wij verzoeken u geen waardevolle spullen in wachtruimte dan wel in jas of tas, achter te laten. Fysio Protect acht zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.

Indien u op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van onze dienst -verlening dan stellen wij het zeer op prijs dit van u te vernemen. U kunt dit mondeling ,schriftelijk of per email, info@fysioprotect.nl, aan ons doorgeven.

Fysio Protect heeft vluchtroutes aan alle zijdes van het pand, waarbij niet meer dan 2 ruimtes hoeven te worden doorkruist om buiten te geraken, vluchtroutes zijn goed zichtbaar. Bij incidenten moet u de behandelaar/BHV’er volgen.

 

Samenvattend:

Wij:

-Behandelen ook aan huis, op voorschrift van verwijzend arts.

-Kennen Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie, behandelen zonder verwijzing van arts.

-Staan ingeschreven bij St. Keurmerk Fysiotherapie, werken volgens de principes van “Life Long Learning”, staan open voor feedback en hanteren voor kwaliteitsverbetering een kwaliteitsjaarverslag.

-Hebben met alle zorgverzekeraars een contract, mocht hierover twijfel bestaan vraag het dan aan uw therapeut.

-Hebben orthopedische middelen ter uitleen zoals krukken, stokken, rollator en rolstoel.

-Hebben een wachtruimte en behandel/oefenruimtes met voldoende ventilatie.

 

Vragen kunt u ter alle tijden stellen per e-mail, telefoon of app.

 

Fysio Protect

Mark Weijers